Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden worden gehanteerd door Selau OM B.V. (hierna: “Selau”) met KvK-nummer 88114775.

 

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing

Definities

In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

  1. Selau: De exploitant van het Platform ‘e-Skool Educatie’.

Gebruiker: De natuurlijke persoon al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf die het platform bezoekt, gebruikt en/of content bekijkt.

 

Dienst: Selau biedt Gebruikers de mogelijkheid tot het volgen van diverse trainingstrajecten op gebied van E-commerce, waaronder verkopen op bol.com en online-marketing.

 

Coaching sessie(s): Het volgen en ontvangen van coaching via videoverbinding, via telefoon en in bijzondere gevallen ook in persoon.

 

Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Overeenkomst: De overeenkomst voor bepaalde tijd tussen Selau en Gebruiker die Gebruiker recht geeft op het volgen van trainingen in de vorm van een coaching traject.

 

Aanbod: Iedere Aanbieding aan Gebruiker tot het verrichten van diensten door Selau.

 

Platform: De website https://e-skool.nl/ is gekoppeld aan de Calendly & Stripe van Selau

 

Toepassing

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Selau en iedere Overeenkomst tussen Selau en Gebruiker, alsmede op ieder gebruik van het Platform door een Gebruiker.

 

 

 

 

Voordat een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform krijgt Gebruiker de beschikking over deze voorwaarden. Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat zij toegang krijgt.

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

Door de aanmelding op het Platform stemt de Gebruiker in dat Selau door middel van berichtgeving (waaronder maar niet beperkt tot elektronische communicatie) communiceert over diverse (betaalde) diensten, en dat bepaalde informatie wordt doorgegeven aan Selau. Indien en voor zover sprake is van marketingcommunicatie, heeft de Gebruiker hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

Een Gebruiker kan deelnemen aan coaching trajecten indien de Gebruiker tenminste 18 jaar oud is. Indien de Gebruiker tussen de 13 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Personen die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Diensten van Selau. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker haar voogd om hier bewust van te zijn.

 

Toegang

Selau biedt enkel en alleen coaching trajecten aan. Selau heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de Gebruiker.

Selau spant zich in het Platform ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Selau aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoerig van de diverse trainingstrajecten tijdig worden verstrekt aan Selau.

Selau is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Selau is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, ook niet wanneer deze onjuistheid of onvolledigheid vooraf of achteraf bij Selau bekend was.

 

Gebruik

Gebruiker verkrijgt het recht tot het volgens van het gekozen trainingstraject nadat Gebruiker op het Platform zijn gegevens heeft achtergelaten en de betaling heeft verricht.

Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker te allen tijde Selau hierover informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van het Platform. Gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid tot het up-to-date te houden van zijn gegevens.

Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van het Platform van Selau, alsmede de daarop rustende intellectuele-eigendomsrechten te respecteren.

Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het Platform. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van het Platform. Gebruiker dient zich te onthouden van:

 

  1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via het Platform van Selau, die in strijd zijn met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot:

 

gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend of pornografisch. Tevens informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt of schade kan toebrengen.

 

Het opstarten, al dan niet via het Platform zelf, van processen (of programma’s) waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Selau of derden hindert of schade toebrengt.

 

In geval van (mogelijke) strafbaar handelen door Gebruiker zal Selau hiervan altijd aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

Selau komt het recht toe Gebruiker de toegang tot het Platform te ontzeggen en/of het gebruik van het Platform te beëindigen in geval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande Gebruiker en/of mogelijke strafbare feiten.

Selau is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid van de coaches, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van het Platform in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.

 

Herroepingsrecht

Bij akkoord verklaring van de algemene voorwaarde doet Gebruiker afstand van zijn herroepingsrecht, dit omdat de inhoud niet op een materiële drager geleverd is en daarom valt onder de uitzondering van het herroepingsrecht. BW 6:230p

 

Opschorting

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Selau of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Selau gerechtigd om het coachingtraject van Gebruiker per direct te beëindigen. In zo’n geval kan Gebruiker geen gebruik meer maken van de dienst van Selau. In geen geval is Selau aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) opzeggen van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Delen informatie of inloggegevens

Indien Gebruiker zijn of haar inloggegevens deelt met derden of informatie met betrekking tot de geleerde informatie doorspeelt naar derde volgt er een direct opeisbare boete van €10.000,- voor Gebruiker. Dit jegens mogelijk verlies/schade die wordt geleden door Selau.

 

Coaching

De inhoud van de coaching trajecten die Selau aanbiedt is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen

opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten.

 

Mastermind(s)/events

De inhoud van de Mastermind(s) die Selau aanbiedt is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de hierin genoemde adviezen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Gebruiker. Er worden geen garanties gegeven over mogelijk te behalen resultaten. Gebruiker dient zich volledig in te zetten. Bij afwezigheid zal Gebruiker de Mastermind(s) wél volledig moeten betalen gezien de overeengekomen termijnen vastgesteld voor de afname van het traject. Er is geen mogelijkheid tot volledige of gedeeltelijke terugbetaling aan gebruiker.

 

Artikel 6 Verplichtingen

 

Gebruiker vrijwaart Selau vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van het Platform voor alle schade als gevolg van in artikel 4 genoemde situaties. Selau is nimmer aansprakelijk voor enige schade die Gebruiker lijdt ten gevolge van zijn handelingen in strijd met bovenstaande.

Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Selau aan Gebruiker.

Gebruiker dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van het Platform schade wordt toegebracht. Indien Gebruiker zich op enige manier niet houdt aan de hiervoor gesteld eisen en hiervoor gewaarschuwd is, heeft Selau het recht om Gebruiker permanent de toegang tot de coaching sessies te ontzeggen, zonder enige vergoeding van schade en/of restitutie.

Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker. 5.5. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken van op de intellectuele-eigendomsrechten van Selau, alsmede op de goede naam van Selau.

Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op het Platform plaatst dan wel laat plaatsen. Selau is niet aansprakelijk voor het verlies en/of verminkt raken van de content van Gebruiker. Gebruiker geeft Selau uitdrukkelijk toestemming om zijn gegevens te delen met derden indien en voor zover dit noodzakelijk is voor een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst tussen Gebruiker en een derde.

Gebruiker begrijpt dat hij zelf nadere kosten moet maken voor het opzetten van een eigen E-commerce onderneming. Deze kosten zijn niet inbegrepen in het bedrag dat Gebruiker verschuldigd is aan Selau. Gebruiker dient in elk geval nadere kosten te maken voor het gebruiken van bepaalde applicaties, softwareprogrammatuur, het openen van bankrekeningen, het laten opstellen van juridische documenten, het inschrijven bij de kamer van koophandels alsmede andere kosten die redelijkerwijs te verwachten zijn bij het starten van een (nieuwe) onderneming.

 

Artikel 7 Beschikbaarheid

 

Selau streeft ernaar om zich in te spannen om de coaching sessies zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van het team van Coaches. Selau is gerechtigd in geval van overmacht de geplande coaching sessie te verplaatsen. Er zal in een dergelijk geval direct een nieuwe datum gecommuniceerd worden. Selau is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de coachingstrajecten te kunnen waarborgen.

Totstandkoming Overeenkomst

Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Selau aan Gebruiker.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod heeft aanvaard door online het door hem gekozen abonnement te betalen.

Indien Gebruiker het Aanbod heeft aanvaard door een (online) betaling te verrichten, zal Selau het gekozen coaching traject van Gebruiker bevestigen. Elk aanbod is slechts geldig conform de in het aanbod vermelde termijn en voorwaarden, daarna kan Selau niet meer aan een Aanbod gehouden worden. Een aanbod vervalt ook indien de aangeboden dienst niet meer beschikbaar is. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat is komen te vervallen.

Selau is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

Gebruiker verkrijgt direct nadat hij de ontvangstbevestiging van Selau heeft ontvangen op het door hem opgegeven e-mailadres toegang tot de online agenda. Annulering van een reeds overeengekomen abonnement kan slechts kosteloos indien de Gebruiker nog geen coaching heeft ingepland en binnen 6 werkdagen na de ontvangstbevestiging  een  beëindigingsverzoek  stuurt  aan  het  opgegeven e-mailadres.

De Gebruiker in de uitoefening van beroep en bedrijf kan een reeds aangegane overeenkomst niet kosteloos annuleren.

 

Artikel 8 Abonnementsvoorwaarden

Het abonnement wordt voor een bepaald aantal trainingen aangegaan.

 

Opzeggingen dienen per e-mail aan info@e-skool.nl gestuurd te worden onder vermelding van de naam en contactgegevens van de Gebruiker, alsmede de reden van opzegging.

 

Selau kan de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding of restitutie, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan de Gebruiker, ontbinden ingeval:

  1. Gebruiker in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeerd;
  2. Gebruiker naar het uitsluitende oordeel van Selau ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
  3. Gebruiker het platform gebruikt in strijd met de geldende wet- en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Selau als ongewenst wordt aangemerk
  4. De Gebruiker is niet gerechtigd om het abonnement te bevriezen of tijdelijk te deactiveren.

 

Elke Gebruiker dient uitdrukkelijk de gedragsregels te volgen.

 

Artikel 9 Garanties

 

Garantievoorwaarden worden los getekend in het Garantievoorwaarden e-Skool document bijgevoegd na deelname.

 

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 

Door betaling van het coaching pakket gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden alsmede het incassobeleid van Selau. Kosten voor de coaching trajecten worden op basis van vooruitbetaling afgerekend tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen met Selau.

 

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Gebruiker, is Selau gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.

 

Het is Gebruiker niet toegestaan reeds geïncasseerde kosten voor de coaching trajecten, zonder overleg met Selau, te storneren. Gebeurt dit wel, is Gebruiker in verzuim.

 

Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Selau gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker in verzuim. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door Selau gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal Gebruiker eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen alvorens zij in verzuim raakt. Voorgenoemde aanmaning bevat tevens een opgave van de buitengerechtelijke kosten en verdere gevolgen van het intreden van het verzuim indien zij niet binnen 14 dagen alsnog aan haar verplichting(en) voldoet. Voor de zakelijke Gebruiker geldt dat deze Gebruiker na afloop van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is en geen nadere ingebrekestelling zal ontvangen.

 

Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Selau zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 

Indien Selau meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

 

 

Selau heeft het recht om Gebruikers te weigeren mocht blijken dat zij onvoldoende kredietwaardig zijn.

 

Artikel 11 Risco

 

Selau is niet verantwoordelijk voor het (eventuele) verlies, beschadiging of verminking van (digitale) gegevens die Gebruiker online plaatst dan wel laat plaatsen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens.

 

Artikel 12 Overmacht

 

Selau is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen niet kan nakomen, noch kan hij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers, (ii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) elektriciteitsstoring, (v) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vi) natuurrampen, (vii) pandemieën, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Selau en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Selau buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 

Selau heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Selau zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Selau biedt uitsluitend coaching sessies aan waarvan Gebruikers gebruik kunnen maken.

 

Selau is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie verkregen in de coaching sessies, video’s of via gelinkte websites. Selau streeft ernaar de informatie in) het Platform zoveel mogelijk up-to-date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van het Platform

 

Selau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en renteschade.

 

De aangeboden diensten van Selau zijn op geen enkele manier te zien als juridisch advies.

 

Selau geeft geen garanties over eventuele te behalen resultaten en is niet aansprakelijk voor geen, verminderde of tegenvallende resultaten door Gebruiker.

Selau staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/ namens Selau verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Selau vervallen indien deze niet binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Selau. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Selaui dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een maand nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

 

Artikel 14 Schorsing

 

Selau is bevoegd de deelname aan coaching sessies te schorsen, indien Gebruiker zijn/haar verplichtingen daarvoor niet of niet volledig nakomt. Selau is bevoegd de toegang tot de coaching sessies aan Gebruiker te ontzeggen, indien Gebruiker in strijd met de gebruikersvoorwaarden handelt.

 

Selau behoudt steeds het recht enige schadevergoeding te vorderen van Gebruiker in de gevallen als in artikel 4 van deze Overeenkomst benoemd en Selau hierdoor schade heeft opgelopen.

 

 

Artikel 15 Vrijwaring

 

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Selau verstrekt in het kader van de Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Selau zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

 

Gebruiker vrijwaart Selau van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

 

Gebruiker vrijwaart Selau voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht voor Gebruiker, waaronder tevens verstaan, maar niet beperkt tot intellectuele-eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

 

Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Selau verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten

 

Artikel 16 Privacy

Selau gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker.

 

Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Selau. Selau zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk.

 

Indien Selau op grond van de aard van de aangeboden Diensten dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de daaraan verbonden kosten niet onredelijk is. Selau kan niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zijn de door Selau getroffen beveiliging te breken.

 

Bij het aangaan van de overeenkomst geeft Gebruiker expliciet toestemming aan Selau om gedeelde resultaten van Gebruiker op haar website en andere online en offline kanalen te publiceren voor reclame- en/of promotiedoeleinden

 

Artikel 17 Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele-eigendomsrechten en auteursrechten binnen en op de diensten van Selau en het Platform, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, adviezen en dergelijke met betrekking tot het Platform berusten uitsluitend bij Selau en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

 

Het is Gebruiker verboden om informatie verstrekt door, en gepubliceerd op het platform van, Selau in het kader van de uitvoering van het coachingstraject, te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen in de ruimste zin des woords of op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Selau.

 

Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van materialen.

Elke Gebruiker behoudt het eigendom, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op door Gebruiker gecreëerde content.

 

Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten voordoet.

 

Artikel 18 Klachten

 

Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten door Selau worden aangeboden, of anderszins klachten heeft over de Overeenkomst, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar

 

uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid, te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@e-skool.nl Tenzij schriftelijk anders afgesproken.

 

De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Selau de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

 

Selau zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Gebruiker begrijpt dat het kan voorkomen dat klacht later dan 14 dagen in behandeling wordt genomen.

 

Partijen zullen ernaar streven om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

 

Op elke Overeenkomst tussen Selau en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

Selau heeft het recht deze gebruikersvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via het Platform inzien. Indien Gebruiker niet akkoord gaat met een gewijzigde versie, wordt het coachingtraject onmiddellijk gestaakt per de datum van ingang van de gewijzigde voorwaarden. Er is geen sprake van teruggave van geld bij staking van het coachingtraject.

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Selau en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Utrecht in midden-Nederland tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Afspraak inplannen